Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových A f, h B f, H

Opravy: (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu)

Odborné prehliadky a odborné skúšky.

OPRÁVNENIE

GAZ-PRO s.r.o.
Konkolyho 3
94701 Hurbanovo

 

Odborné prehliadky a odborné skúšky

Rozsah oprávnenia

Technické zariadenia plynové skupiny A určené na:

 

a)          výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,

b)          skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

c)          plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,

d)          zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov(tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,

e)          zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

f)           znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,

g)          rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,

h)          spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadení alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu

              ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,

i)            chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

 

 B. Technické zariadenia plynové skupiny B určené na:

 

a)           výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,

b)          skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,

e)          zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,

f)           znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g),

g)          rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom do 0,4 MPa

              vrátane, okrem

              acetylénovodu,

h)           spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW o 0,5 MW vrátane

              zariadenia na výrobu

              ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,

i)            chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

 

médium: vykurovacie, technické a medicinálne plyn

OPRÁVNENIE

GAZ-PRO s.r.o.
Konkolyho 3
94701 Hurbanovo

 

Rozsah oprávnenia

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky, tlakové zariadenia

Oprava (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu)

 

 Technické zariadenia plynové skupiny B sú určené na:

 

f)      znižovanie tlaku plynu s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0.4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nma/h okrem zariadení uvedených v písmene g),

g)     rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odborného plynového zariadenia do 25 Nma/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu

h)     spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín.

 

pre médium: metán,  propán – bután, technické plyny

OPRÁVNENIE

 

GAZ-PRO s.r.o.
Konkolyho 3
94701 Hurbanovo

 Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky, tlakové zariadenia

Oprava (činnosť na technickom zariadení vrátane jeho rozoberania, odstránenia chýb a porúch, rekonštrukcie a montáže smerujúca k zabezpečeniu jeho funkčného a bezpečného stavu)

 

Skupina A:

b1)    Tlakové nádoby stabilné

b2)    Tlakové nádoby stabilné obsahujúce nebezpečné plyny a nebezpečné kvapaliny

 

Skupina B:

a)      Kotly parné a kvapalinové

b1)    Tlakové nádoby stabilné

b2)    Tlakové nádoby stabilné obsahujúce nebezpečné plyny nebezpečné kvapaliny

– Odborné prehliadky – skúšky (revízie) plynových a tlakových zariadení, východzích aj periodických podľa vyhlášky 508/2009 Z. z.

– Vypracovávanie Miestnych prevádzkových predpisov

– Tlakových skúšok nových a starých montáží

– Pre potreby SPP

– Pre potreby domácností a bytové spoločenstvá

– Pre firmy, mestá a dediny

– Opravy vyhradených technických zariadení plynových – tlakových vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo – montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových – tlakových a ich uvedenie do prevádzky

– školenie kuričov a obsluhy plynových a tlakových zariadení,

V prípade potreby zabezpečujeme projekty, úradné skúšky, kominára